شادیشادی، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 7 روز سن داره

شهزاده ی رویا، شادی زیبا

عشقم خداحافظ.........

من شرمسار این همه تحملم در نبودنت من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود دیدم که جانم میرود....... ************************************** من خوبم ! تنها حیرانم ! حیران این دل پریشان که نمیدانم چرا همه اش بی تاب تو میشود ... هی بغض هایش را ته کمد پنهان میکنم تا شاید  دست از آشفتگی بردارد اما ... مدام بی تاب تر میشود ! دیوانه تو را میخواهد !!! این همه نبودن کم اش است باز هم می خواهد در تو حل شود هرچه میگویم تمامش کند ! نمیکند ! دیگر نه منطق سرش میشود نه نبودن تو ! دیگر حتی نمیتوانم به آمدن باران سرش را گرم کنم ! بی تعارف بگویم ! خیلی وقت است که میدانم دیگر مال ...
16 مرداد 1395
1